Beste,

Team AirXperience vindt het belangrijk dat correct wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een helder en transparant Privacy Policy opgesteld. We hopen hiermee een duidelijke beeld te schetsen hoe wij omgaan met persoonsgegegevens.

Verder in deze nieuwsbrief:
• Dit is een eenmalige mail
• Verwerking van persoonsgegevens van cursisten/deelnemers/klanten
• Verstrekking aan derden
• Deelnemerslijsten
• Foto’s en Filmpjes
• Minderjarigen
• Bewaartermijn
• Beveiliging
• Rechten omtrent uw gegevens
• Klachten
• Vragen

Dit is een eenmalige mail
Om uw privacy te waarborgen, doen wij er alles aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Deze eenmalige mail sturen wij omdat omdat uw gegevens bij ons zijn opgeslagen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vooraf vragen om uw toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Team AirXperience is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy (of in algemenere zin) vragen heeft, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. Ook kunt u zich direct uitschrijven uit onze database door een mail te sturen naar [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten/deelnemers/klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Team AirXperience verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden, zoals facturatie en afgifte nieuwe brevetten of aantekeningen;
• Communicatie over onderwerpen gerelateerd aan paragliding;
• Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;
• Registratie van examendeelname/resultaten;
• Registratie behaalde BvvF brevetten;
• Deelname aan cursussen en bijeenkomsten;
• Juiste advisering over te volgen cursus;
• Juiste advisering over vervolgtraject;
• Bijhouden van opleidingsresultaten;
• Advies over keuringen en keuze materiaal.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

• Voornamen;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Initialen;
• Adres;
• Woonplaats;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer(s);
• E-mailadres;
• Lengte en gewicht;
• Geslacht;
• Behaalde brevetten/bevoegdheden;
• BvvF-nummer;
• Resultaten examens;
• Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten of cursussen;
• Uitrusting met serienummer bouwjaar en laatste keuring;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor onbepaalde tijd.
Het bewaren van contactinformatie na het stoppen en/of het volgen van cursussen en/of het uit laten voeren van services heeft als doel: het historische verloop van cursisten en klanten van Team AirXperience en verloop van de materialen in beeld kunnen brengen. Indien iemand weer terugkeert bij Team AirXperience kan eventuele brevet-informatie worden geraadpleegd teneinde het juiste advies te geven over materiaalkeuze en cursussen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het versturen van afdelingsperiodieken;
• Het verzorgen van delen van de financiële administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Deelnemerslijsten
Om te stimuleren dat cursisten zoveel mogelijk carpoolen naar de locaties sturen wij vier weken voor aanvang van de cursus de volgende gegevens naar alle deelnemers op dezelfde locatie:

• Naam;
• Woonplaats;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer(s).

Mocht je niet willen dat deze gegevens te zien zijn voor de andere cursisten, dan kan je deze optie aanvinken bij je inschrijving of ons vooraf op de hoogte brengen.

Foto’s en Filmpjes
De foto’s die wij maken, worden geplaatst op Facebook in klein formaat en geïmporteerd op de mediapagina van onze website.

Alle foto’s die wij maken, gebruiken wij ook voor promotie-doeleinden. De eerste dag van de cursus wordt gevraagd of u hier bezwaar tegen hebt. Is dat het geval, dan worden van u geen foto’s en filmpjes opgeslagen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Team AirXperience bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Team AirXperience van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Als er gewerkt wordt op een openbaar netwerk, dan wordt altijd een VPN (beveiligde verbinding) opgezet;
• Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook kunt u zich via deze nieuwsbrief direct uitschrijven uit onze database. U klikt daarvoor op “Uitschrijven kan hier” onder aan de nieuwsbrief.

Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. U kunt al uw vragen stellen via [email protected] of telefonisch contact opnemen via +32 468 21 31 48 Rudi +32 472 21 46 69 Mario